Message:
 
 
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
 
 
 
 
第 4 頁 / 共 6 頁 / 跳至 
尚修老師

簡介 》
教學系統化 . 讓學生基礎扎實
強化學生的律動與樂理概念


新竹高商第五~六屆 熱音社教學
新竹市政府交通安全宣導表演
扶輪社熱音青年活動表演
曾多次在校內外參與演出
備註 》

第 4 頁 / 共 6 頁 / 跳至 

   
 
 
music1
music2
 
本網站音樂由葉賀璞老師及壞貓老師提供

Copyright © 2007 灰街樂器. All rights reserved. Designed by Kong Design.   

673835